首页    Caprisil    Caprisil-C18-AQ(2)    Caprisil C18-AQ(2)
1231

Caprisil C18-AQ(2)

● 表面积:340㎡/g
● 孔径:100 Å
● 是否封端:Yes
● 碳载量:14%
● USP编号:L1
● PH 范围:2-8

● 表面积:340㎡/g

● 孔径:100 Å

● 是否封端:Yes

● 碳载量:14%

● USP编号:L1

● PH 范围:2-8

C18-AQ(2)一款耐100%水相的水 性柱,适合于高水流动相的分析,可为大极性化合物的分析提供选择。色谱填料表面有亲水基团,增加了相互作用, 在高水相体系中分离极性化合物时,不会发生保留特性改变、极大改善理论塔板数和色谱峰分离性能。

 

 

 

柱子参数:Caprisil C18-AQ(2) 250x4.6mm,5μm

流    速:1mL/min

进样体积:20μL

流 动 相:含0.2%磷酸二氢钾和0.1%四丁基氢氧化铵溶液,用磷酸或浓氨试液调节至6.6

检 测 器:UV@210nm
测 试 物:出峰顺序为肌酸、肌苷和磷酸肌酸钠峰,理论塔板数按磷酸

实验要求:肌酸钠峰计算不低于2000,3分钟左右出峰的肌酸峰和肌苷峰之间的分离度大于3.0,5分钟左右的杂质也要分开

样品浓度:客户已配好

 

 

货号

描述

CA533-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 3μm 100Å 50mm×4.6mm

CB533-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 3μm 100Å 100mm×4.6mm

CC533-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 3μm 100Å 150mm×4.6mm

CA553-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 5μm 100Å 50mm×4.6mm

CB553-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 5μm 100Å 100mm×4.6mm

CC553-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 5μm 100Å 150mm×4.6mm

CD553-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 5μm 100Å 200mm×4.6mm

CE553-C18-AQ(2)

Caprisil C18-AQ(2) 5μm 100Å 250mm×4.6mm

 

产品详情